Projekt

LIGNIN FOR FUTURE (2023-2025)
Projektet Lignin For Future vill öka möjligheterna för innovativa SMF inom bioekonomi att växa och genomföra sina idéer, gärna kopplat till råvaran lignin. Erbjudandet ökar tack vare en investering av en tork för biomassa, främst lignin och ett utvecklat samarbete i innovationsstödssystemet kopplat till LignoCity.

Genom samarbeten som involverar flera parter har projektet en bred kompetens i att stötta målgruppen till framgång, tillväxt, marknad och nyetableringar.

Projektets mål är att få innovativa startup-företag till regionen och genom ny forskning och innovation bidra till utvecklad konkurrenskraft hos, samt expansion av, SMF i norra MellanSverige. Så stärks företagens kompetens, entreprenörskap och förmåga att genomföra klimatomställningen.

Projektkoordinator: RISE LignoDemo AB

Projektdeltagare: RISE, Paper Province, Sting Bioeconomy, och Närsam (Näringslivssamverkan i Kristinehamn)

Finansiär: Europeiska regionala utvecklingsfonden med stöd från fler aktörer