Sting Bioeconomy förmedlar checkar för ökad innovationskraft

Sting Bioeconomy kan nu förmedla innovationscheckar för att höja konkurrenskraften i små och medelstora företag. Checkarna ska finansiera tjänster som ger företagen stöd inom affärsutveckling, infrastruktur och hantering av immateriella tillgångar.

Satsningen på innovationscheckar är nationell och finansieras av Vinnova. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för framgångsrik innovationsutveckling i företagen. Målet är att checkarna ska leda till förbättrad innovationsförmåga, ökad konkurrenskraft och nya lönsamma affärer.

För att ett företag ska beviljas stöd ska det vara i en innovationsfas och utveckla ett nyskapande erbjudande på den marknad det verkar inom. Det kan handla om en tjänst, process, affärsmodell eller produkt.

Fokuserar på tre områden

Checkarna ska finansiera extern expertis eller tillgång inom tre områden:

Affärsutveckling
Checken ska stödja företag i att avgöra potentialen i en affärsidé, exempelvis genom att validera och undersöka kundefterfrågan, marknadsstorlek och affärsmodell. Affärsutvecklingschecken ska användas för att köpa in extern kunskap från forskningsinstitut, universitet, högskolor eller privata aktörer.

Immateriella rättigheter
IP-checken syftar till att företag med hjälp av extern kompetens ska kunna ta fram en strategi för hantering av sina immateriella tillgångar.

Infrastruktur

Checken ska användas för att finansiera möjlighet att utreda och testa teknik och uppskalningsmöjligheter. Det kan bland annat handla om tillgång till labb, testbäddar, demo- och produktionsanläggningar. Här ingår också beräkningskapacitet, större IT-infrastruktur.

Inom affärsutveckling och immateriella rättigheter är det maximala stödet 100 000 kronor, det går även att kombinera checkar inom olika kategorier upp till maxbeloppet.

Britt Lööv tillsammans med Anders Solberg från Compare, som tillsammans med Sting Bioeconomy är två av de värmländska aktörer som förmedlar Vinnovas innovationscheckar. Även Coompanion är förmedlare av checkar i Värmland.

Sting Bioeconomy är en av fem aktörer som har fått förtroendet att förmedla innovationscheckar i norra Mellansverige, totalt rör det sig om 1,1 miljoner kronor ur den nationella potten på 44 miljoner.

En fantastisk möjlighet

”Innovationscheckarna är en fantastisk möjlighet för företag som befinner sig i en innovativ process – att komma vidare med hjälp av extern kompetens. Vi ser fram mot att ta en dialog med såväl etablerade bolag som startups om deras spännande idéer, runt vilka behov de har just nu och där checkarna kan passa in. Syftet med checkarna är att stödja inköp av tjänster inom affärsutveckling, infrastruktur och utveckling av företagets strategi för hantering av immateriella rättigheter”, säger Britt Lööv, Sting Bioeconomy.

Två huvudkriterier finns för företag ska kunna ta del av innovationscheckarna. Det ena är en jämställdhetsaspekt, där både kvinnor och män ska ha inflytande över företaget. Det andra är att innovationerna ska bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030, där affärsförnyelse genom att nya material med lägre klimatpåverkan testas i befintliga produkter är ett exempel.

För mer information om checkarna kontakta Britt Lööv, britt@stingbioeconomy.com

SENASTE NYHETER
Nyhet
A-match Play lanserad

A-match är investerarforumet där du möts av väl förberedda företag som framför morgondagens affärsidéer med korta kärnfulla pitcher. Från och med den 17:e maj kan